хүдрээс алт уусган цианит натри ашиглан орон нутагт жижигзурвас үлдээгээрэй